Wykłady i ćwiczenia

Chociaż zajęcia na amerykańskich uczelniach prowadzone są podobnie jak w Polsce - w formie wykładów i ćwiczeń, sposób przekazywania wiedzy jest trochę inny. Czym się różni?

Kreatywność i rozwiązywanie problemów

Przede wszystkim - co podkreślają Polacy studiujący w USA - duży nacisk kładzie się na rozpatrywanie konkretnych przypadków, dyskusję między studentami a profesorem. Właściwie na każdym kierunku studiów, mimo, że w programie jest dużo teorii, której opanowanie wymaga samodzielnej pracy i czytania lektur, nic nie jest traktowanie dogmatycznie. Na zajęciach ceni się aktywność i kreatywność, a profesorowie traktują swoich studentów jak równorzędnych partnerów do debaty. Amerykańscy studenci nie wstydzą się powiedzieć, że czegoś nie wiedzą albo nie rozumieją i nie jest to odbierane jako nieprzygotowanie do zajęć.

Zaliczenia przez cały semestr

Drugą różnicą jest sposób sprawdzania wiedzy. Mimo, że większość przedmiotów kończy się semestralnym egzaminem sprawdzającym, tzw. final exam, punkty potrzebne do zaliczenia kursu gromadzone są przez cały semestr. Dzięki temu, końcowy egzamin często nie przesądza o tym, czy zdasz dany przedmiot. Nauka na uniwersytecie w USA pod tym względem przypomina często polskie liceum - w trakcie całego semestru zalicza się materiał na kolokwiach, sprawdzianach, prowadzi się projekty na ocenę i pisze eseje.

Wystąpienia publiczne

W amerykańskim systemie edukacji dużą wagę przywiązuje się do umiejętności “sprzedania swojej wiedzy” - większość uczelni prowadzi dla studentów dodatkowe zajęcia z publicznych wystąpień, czy prowadzenia prezentacji. Przygotowanie i przeprowadzenie przez studenta prezentacji na dany temat na zajęciach jest bardzo popularne i praktykowane na każdym kierunku studiów. Podobnie jak kolokwia i prace zaliczeniowe, takie wystąpienia pomagają gromadzić punkty do zaliczenia przedmiotu. Na początku semestru studenci otrzymują rozpiskę, ile punktów otrzymuje się za jakie elementy. W ten sposób można zaplanować sobie naukę na cały kurs tak, aby mieć pewność, że niezależnie od wyniku egzaminu końcowego zgromadzi się ilość punktów potrzebną do zaliczenia przedmiotu.

Kadra profesorska

Zasadniczą różnicą między polskimi prestiżowymi uczelniami państwowymi, a elitarnymi uniwersytetami w USA, których większość finansowana jest z prywatnych funduszy, jest rozmiar budżetu. Zasoby finansowe, którymi dysponuje Harvard, czy inne uczelnie Ligi Bluszczowej, są przeciętnie prawie 10-krotnie wyższe, od funduszy, które posiada Uniwersytet Warszawski czy Jagielloński. W praktyce oznacza to możliwość zatrudnienia najwybitniejszych światowych profesorów i specjalistów. Zajęcia prowadzone są w nowoczesny, atrakcyjny, a niejednokrotnie - innowacyjny sposób.

Różnice programowe

Inaczej niż w Polsce wyglądają zajęcia na konkretnych kierunkach. Wiele specjalizacji - jak studia medyczne, prawnicze czy inżynierskie, posiada swoją specyfikę, będącą odbiciem amerykańskiego systemu prawa czy postępu technologicznego, a droga do zdobycia dyplomu w tych dziedzinach w USA różni się od polskiej.

  • Studia medyczne w USA

Do wykonywania zawodu lekarza w Stanach Zjednoczonych uprawnia tytuł MD (Doctor of Medicine). Uzyskuje się go poprzez ukończenie 4-letnich studiów medycznych I stopnia, ale żeby się na nie dostać, trzeba mieć już dyplom bakałarza (odpowiednik polskiego licencjatu), czyli być absolwentem 4-letniego college’u. W czasie studiów, od studentów wymaga się ćwiczenia umiejętności badawczych, rozwiązywania problemów, wywiadu medycznego i diagnozowania, dużą rolę odgrywa także etyka zawodowa. W trakcie zajęć wykorzystuje się najnowsze technologie w dziedzinie medycyny. Wielu studentów tego kierunku, zwłaszcza w Harvard Medical School, korzysta z wyjazdowych programów badawczych i bierze udział w projektach wolontariatu za granicą. Po uzyskaniu dyplomu MD można kontynuować naukę na studiach doktoranckich (II stopnia) i uzyskać dyplom Ph.D.

  • Studia prawnicze w USA

Droga do wykonywania zawodu prawnika w USA jest dość skomplikowana i żmudna. Proces ten obejmuje nie tylko zdobycie odpowiedniego wykształcenia, ale i zdanie stanowego egzaminu licencyjnego, uzyskanie pozytywnej oceny postawy moralnej, oraz na końcu - złożenie formalnej przysięgi.

Wybierając się na studia prawnicze w USA koniecznie należy upewnić się czy szkoła jest akredytowana przez ABA (American Bar Association). Tytuł JD (Juris Doctor) uzyskuje się w ramach 3-letnich studiów prawniczych. Aby na nie aplikować, należy jednak posiadać już dyplom bakałarza. Chociaż tytuł JD uprawnia do wykonywania zawodu, wielu pracodawców, zwłaszcza w czasie kryzysu i zwiększonych wymagań wobec pracowników, preferuje zatrudniać osoby o wyższych kwalifikacjach. Takie daje ukończenie 4-letniego programu prawnego w systemie prawa cywilnego i otrzymania tytułu LL.M. (Master of Laws). Oba programy oferuje Harvard Law School. Po uzyskaniu stopnia LL.M. lub JD, egzamin licencyjny (Bar Exam) zdaje się w konkretnym stanie, w którym zamierza się prowadzić praktykę.

Podziel się artykułem w swoim ulubionym serwisie: facebook blip śledzik wykop

Brak komentarzy