Stypendia na studia w USA

Stypendium to najwygodniejsza forma finansowania studiów. Pozwala na pełne poświęcenie się nauce. Jedynym wymaganiem jest to, by student uczęszczał na odpowiednią liczbę zajęć (lub poświęcał czas na badania) i otrzymywał z nich przyzwoite oceny. Oto lista stypendiów na studia na uczelniach amerykańskich skierowanych do Polaków.

Fulbright Graduate Student "Top-Up" Awards 2011-12

Termin przyjmowania zgłoszeń: 29 kwietnia 2011

Podstawowe informacje: Stypendia dla absolwentów polskich szkół wyższych, którzy zostali przyjęci na I rok studiów magisterskich lub doktoranckich w uczelniach amerykańskich na rok akademicki 2011-12.

Liczba stypendiów: będzie zależeć od przyznanego budżetu.

Stypendium przyznawane: na pokrycie części kosztów pierwszego roku studiów w USA

Dziedziny: dowolne, oprócz programów LLM, MBA i studiów medycznych

Profil kandydata: osoby z polskim obywatelstwem, mieszkające na stałe w Polsce, które spełniają wszystkie wymienione poniżej warunki:

 • zostały przyjęte na studia magisterskie lub doktoranckie w uczelniach amerykańskich na rok akademicki 2011-2012;
 • nie studiowały wcześniej i nie studiują aktualnie w USA;
 • są absolwentami polskich uczelni wyższych i uzyskały tytuł magistra lub uzyskają go do 1 sierpnia 2011;
 • są polskimi obywatelami, nie posiadają karty stałego pobytu w USA (zielona karta) lub podwójnego, polskiego i amerykańskiego obywatelstwa;
 • udokumentują posiadanie środków finansowych na pokrycie kosztów studiów.

Finansowanie: stypendia w wysokości do 10,000 USD są przeznaczone na uzupełnienie kosztów pierwszego roku studiów magisterskich lub doktoranckich. Dodatkowo, Komisja Fulbrighta zapewnia ubezpieczenie, opłatę biletu lotniczego do USA oraz wizę J-1.


Więcej informacji

Fulbright Junior Advanced Research Program

Termin przyjmowania zgłoszeń: 15 lipca 2011

Podstawowe informacje: stypendia badawcze w USA dla słuchaczy studiów doktoranckich w polskich uczelniach.

Stypendium przyznawane: na 6 lub 9 miesięcy

Profil kandydata: doktoranci w polskich uczelniach i instytucjach naukowych, którzy w roku realizacji stypendium 2012-2013 będą uczestnikami ostatnich 2 lat studiów doktoranckich i których rozprawa doktorska będzie ukończona nie wcześniej niż po powrocie ze stypendium. Preferowani są kandydaci, którzy nie przebywali w ostatnich pięciu latach w USA na innych stypendiach. O stypendium nie mogą ubiegać się osoby, które uczestniczyły w Programie Fulbrighta w tej samej kategorii.

Zgłoszenia: wypełnione zgłoszenie on-line, zawierające:

 • fotokopię dyplomu,
 • aktualne zaświadczenie o studiach,
 • formularz adresowy,
 • kopię korespondencji z uczelnią amerykańską (jeśli kandydat otrzymał wstępną akceptację z wybranej uczelni);
 • 3 listy rekomendacyjne, wypełnione elektronicznie lub w wersji papierowej, przesłane bezpośrednio na adres biura Komisji Fulbrighta do 15 lipca br.;
 • list od opiekuna naukowego/promotora.

Jeden egzemplarz pełnej dokumentacji umieszczonej on-line należy wydrukować i przesłać do Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta w Warszawie do 15 lipca  2011.

Więcej informacji

Fulbright Graduate Student Awards 2012-13

Termin przyjmowania zgłoszeń: 29 kwietnia 2011

Podstawowe informacje: stypendia dla studentów i absolwentów polskich szkół wyższych, zainteresowanych studiami magisterskimi i doktoranckimi w uczelniach amerykańskich w roku akademickim 2012-13.

Dziedziny: dowolne kierunki studiów (oprócz LLM, MBA i studiów medycznych)

Liczba stypendiów: będzie zależeć od przyznanego budżetu

Stypendium przyznawane: na 10 lub 12 miesięcy, zależnie od wymogów programu studiów

Profil kandydata: osoby, które są obywatelami polskimi i nie posiadają podwójnego obywatelstwa lub karty stałego pobytu w USA (zielona karta) i wykazują się doskonałą znajomością języka angielskiego oraz:

 • są absolwentami polskich uczelni wyższych i uzyskały tytuł magistra nie wcześniej niż w 2009 roku lub uzyskają go do końca roku akademickiego 2011-2012;
 • uzyskały bardzo wysoką średnią ocen ze studiów;
 • nie studiują aktualnie bądź nie studiowały wcześniej w USA.

Finansowanie: stypendium wynosi 30,000 USD. Dodatkowo zapewnione jest ubezpieczenie i pokrycie kosztów podróży do USA.

Zgłoszenia: wniosek on-line, w którym należy umieścić kopie następujących dokumentów:

 • karta przebiegu studiów /suplementu do dyplomu w języku polskim lub angielskim;
 • aktualne zaświadczenie z uczelni o studiach lub dyplomu;
 • aktualny wynik testu TOEFL lub  potwierdzenia rejestracji na test;
 • formularz adresowy wypełniony po polsku i Signature Form.

Wymagane są trzy listy rekomendacyjne przygotowane on-line (zgodnie z instrukcjami w zgłoszeniu on-line) lub przesłane pocztą na adres Komisji Fulbrighta w Warszawie do 29 kwietnia br. Jeden egzemplarz pełnej dokumentacji umieszczonej on-line należy wydrukować i przesłać do Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta w Warszawie do 29 kwietnia 2011.

Więcej informacji

2012 - 13 International Fulbright Science and Technology Awards

Termin przyjmowania zgłoszeń: 29 kwietnia 2011

Podstawowe informacje: stypendia na studia doktoranckie w najlepszych uczelniach amerykańskich dla wyróżniających się studentów i absolwentów polskich szkół wyższych

Dziedziny: nauki biologiczne, chemiczne, fizyczne, matematyczne, rolnicze, techniczne, nauki o Ziemi i nauki o zdrowiu.

Liczba stypendiów: Departament Stanu USA finansuje 40 stypendiów dla kandydatów z całego świata.

Stypendium przyznawane: na okres 3 lat

Profil kandydata: o stypendia mogą ubiegać się osoby, które:

 • są obywatelami RP, na stałe mieszkają w Polsce, nie posiadają podwójnego polskiego i amerykańskiego obywatelstwa ani karty stałego pobytu w USA (zielona karta);
 • są studentami lub absolwentami polskich uczelni wyższych, posiadają tytuł magistra lub uzyskają go do 1 sierpnia 2012;
 • nie studiują obecnie i nie studiowały wcześniej w USA;
 • uzyskały doskonałą średnią z toku studiów, posiadają wyróżniające osiągnięcia oraz sprecyzowane zainteresowania naukowe.

Wymagana bardzo dobra znajomość języka angielskiego – minimum 93 punkty z testu IBT TOEFL.

Finansowanie: stypendium zapewnia pełne finansowanie pierwszych trzech lat studiów doktoranckich w uczelniach amerykańskich: opłatę czesnego, koszty utrzymania, dodatkowe środki na prowadzenie prac badawczych, zakup sprzętu, książek, udział w konferencjach i podróże. Stypendysta otrzyma wizę J-1 sponsorowaną przez Departament Stanu USA i podstawowe ubezpieczenie.

Zgłoszenia: zgłoszenie wypełnione on-line musi zawierać kopie następujących dokumentów:

 • karta przebiegu studiów /załącznik do dyplomu w języku polskim lub angielskim;
 • aktualne zaświadczenie z uczelni o studiach lub kopia dyplomu;
 • aktualny wynik testu TOEFL lub kopię potwierdzenie rejestracji na test;
 • formularz adresowy wypełniony po polsku i Signature Form.

Wymagane są trzy listy rekomendacyjne wypełnione on-line (instrukcje w zgłoszeniu) lub przesłane pocztą na adres Komisji Fulbrighta w Warszawie do 29 kwietnia br. Wydrukowany jeden egzemplarz zgłoszenia on-line należy  przesłać do Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta w Warszawie do 29 kwietnia br.


Więcej informacji

Hubert H. Humphrey Fellowship Program

Termin przyjmowania zgłoszeń: na rok 2011-2012 upłynął 27 sierpnia 2010.

Podstawowe informacje: Stypendia na realizację indywidualnych programów akademickich z zakresu zarządzania połączonych z praktyką zawodową, przeznaczone dla specjalistów zatrudnionych w instytucjach administracji państwowej i samorządowej oraz instytucjach państwowych i prywatnych, działających w sfere publicznej.

Liczba stypendiów: 4

Dziedziny: administracja publiczna, polityka społeczna, rozwój gospodarczy, edukacja, szkolnictwo wyższe, zarządzanie i planowanie, ochrona, kształtowanie środowiska, planowanie przestrzenne, rolnictwo, rozwój wsi, prawo, prawa człowieka, ochrona zdrowia, zarządzanie w służbie zdrowia, profilaktyka i leczenie uzależnień (program współfinansowany przez NIDA, National Institute for Drug Abuse, w Johns Hopkins University), profilaktyka i leczenie HIV/AIDS.

Profil kandydata: Posiadający polskie obywatelstwo i stałe zamieszkanie w Polsce pracownicy zatrudnieni na stanowisku kierowniczym lub samodzielnym w instytucjach administracji państwowej i samorządowej. Preferowani kandydaci ze stażem zawodowym dłuższym niż 5 lat. Wymagane ukończone studia wyższe i bardzo dobra znajomość języka angielskiego. O stypendium nie mogą ubiegać się osoby, które studiowały w USA rok lub dłużej w ostatnich 7 latach oraz które w ostatnich 5 latach przebywały w Stanach dłużej, niż 6 miesięcy.

Finansowanie: Stypendium zapewnia pokrycie kosztów utrzymania, podróży do USA, polisę ubezpieczeniową i wizę J-1.

Zgłoszenia: wypełniony formularz online wraz z zawartymi w nim dokumentami należy przesłać do Polsko - Amerykańskiej Komisji Fulbrighta.

Więcej informacji

Polsko-Słowiańska Federalna Unia Kredytowa PSFCU Scholarship Committee

Termin przyjmowania zgłoszeń: upłynął 31 marca 2010

Podstawowe informacje: stypendium dla członków Polsko- Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej niezależnie od obywatelstwa

Dziedziny: dowolne, poziom i tryb studiów również dowolny

Liczba stypendiów: 50

Finansowanie: 10 stypendiów po 5,000 dolarów i 40 po 2,500 dolarów

Profil kandydata: kandydat powinien posiadac dobre wyniki w nauce, mieć na koncie pewne osiagniecia pozaszkolne i być zaangażowanym w sprawy związane z ochroną środowiska polskiego/słowiańskiego. Kandydat musi posiadać konto w Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej.

Zgłoszenia: należy wypełnić formularz umieszczony na stronie internetowej i wysłać na adres :

PSFCU Scholarship Committee
9 Law Drive
Fairfield, NJ 07004

Podziel się artykułem w swoim ulubionym serwisie: facebook blip śledzik wykop

Brak komentarzy